ગાંધીનગરના નિવૃત્ત કલેકટર એસ.કે. લાંગાની પોલીસે કરી ધરપકડ
બે મહિના પહેલા ભ્રષ્ટાચાર અને અપ્રમાણસર મિલકત મામલે ગુનો નોંધાયા