અલગ અલગ થીમ પર સજાવાયા ગણેશ પંડાલ
ઈસરોની થીમ પર તો સજાવાયો ગણેશ મંડપ
લાલ બાગચા રાજાના પંડાલમાં દર્શનાર્થે ઉમટ્યા દર્શનાર્થીઓ