યુવરાજસિંહ જાડેજાના સાળાના જામીન થયા મંજૂર
તોડકાંડમાં 6 લોકો વિરોધ ગુન્હો થયો છે દાખલ
તોડકાંડમાં અત્યાર સુધીમાં પાંચ લોકોને મળ્યા છે જામીન
યુવરાજસિંહ હજી પણ છે જેલમાં