રાહુલે ચુરાચાંદપુરમાં રાહત શિબિરમાં બાળકો સાથે વાત કરી હતી
રાહત શિબિરમાં હાજર લોકો સાથે કરી મુલાકાત
રાહુલ ગાંધીએ સાંભળ્યું લોકોનું દુ:ખ
રાહુલ ગાંધીને જોઈ છલાકાઈ મહિલાની આંખ